Mạc kim

Mạc Kim Hiệu Úy là chức danh xuất hiện từ thời chiến quốc, tinh thông "Tầm Long Quyết", "Định huyệt", "Tìm Bùa Vàng" - với đặc điểm: Sát thương cao, hệ khống chế

Ban Sơn

Ban Sơn hành sự thần bí nhất trong Lục Môn, sở trường thuật sinh khắc, ít tiếp xúc với người đời, mục đích trộm mộ chỉ để tìm Đan Châu, không màng kho báu - với đặc điểm: Cơ động cao, hệ linh hoạt

Phát Khâu

Phát Khâu nắm giữ một Ấn Đồng, trên khắc 8 chữ: "Thiên quan ban phúc, bách vô cấm kỵ". Là thần vật không thể thay thế của người hành nghề trộm mộ - với đặc điểm: Cơ động cao, khả năng tấn công mạnh

Ngự Lĩnh

Ngự Lĩnh kiếm sống bằng cách trộm mộ và thảo khấu. Khi có mộ sẽ truy đào tìm bảo vật, khi không có mộ thì làm sơn tặc, lang bạt núi rừng.

Quan Sơn Bảo

Quan Sơn Bảo Xinh đẹp, gợi cảm, thần bí và điềm tĩnh. Tinh thông Quan Sơn Thuật, Thông Lăng Phổ, Độn Giáp Thuật... cùng nhiều thuật pháp khác, hành sự thủ đoạn khó lường.